Series: Езикът JavaScript

Запознаване с JavaScript

Езикът JavaScript

За езикът JavaScript Езикът JavaScript e скриптов език, който се изпълнява на клиентската машина. Това е един от трите езика, които всеки програмист трябва да знае: HTML – определя съдържанието на WEB страницата; CSS – езикът, който определя изгледа на страницата; JavaScript – определя поведението на страниците. В тази поредица ще разгледаме последният език и […]

Къде се разполага JavaScript

Езикът JavaScript

JavaScript кодът може да се разположи както в <head> частта на една WEB страница, така и в <body>. Тагът <script> В HTML страниците съществува специален таг, който определя къде се разполага кода на скриптовите езици. Това е тагът <script> и скриптовия код трябва да бъде разположен между отварящия и затварящия таг както е показано в […]

JavaScript изход

Езикът JavaScript

В JavaScript няма вградени отпечатващи или изведащи на екрана функции. Възможности за извeждане в JavaScript JavaScript може за “покаже” данните по няколко различни начина: извеждане на информационен прозорец чрез “window.alert()“; писане в HTML потока чрез “document.write ()“; писане в HTML елемент като се използва “innerHTML“; писане в конзолата с “console.log()“. Използване на window.alert() Може да […]

Синтаксис на JavaScript

Езикът JavaScript

Синтаксисът на  JavaScript е набор от правила, които определят конструкцията на програмата. JavaScript програма Компютърната програма представлява списък от инструкции, които да бъдат изпълнени от компютъра. В езиците за програмиране тези инструкции се наричат оператори. JavaScript е програмен език и в него операторите се разделят с точка и запетая. Пример var x = 5; var […]

JavaScript заявки

Езикът JavaScript

JavaScript заявките са “инструкциите”, които браузера изпълнява. Програми на JavaScript Програмите на JavaScript представляват набор от заявки, които се изпълняват. Изпълнението им е последователно в реда, в който са подредени. В даденият по-долу пример на няколко променливи се задават стойности и след това една от тях се “отпечатва”. var x = 5; var y = […]

JS коментари

Езикът JavaScript

JS коментари са редове в кода, които служат да се обясни кода, да се направи по-четим или да се блокира временно изпълнението на дадена част от кода за тестови нужди или за да се тества друг код. Едноредови коментари Едноредовите коментари започват с две наклонени черти (“//”). Текстът след знака за коментар до края на […]

Оператори в JavaScript

Езикът JavaScript

В JavaScript има множество видове оператори. В тази статия ще покажа как се използват основните от тях. Присвояване Присвояването е един от най-често използваните оператори във всеки език за програмиране. Чрез него се присвоява на дадена променлива стойност или резултат от дадена операция. Операторът за присвояване се отбелязва със знакът за равенство (=). ПРИМЕР var […]

Аритметически операции в JavaScript

Езикът JavaScript

Аритметическите операции са операции върху числа (литерали и променливи). Оператор Описание + Събиране – Изваждане * Умножение / Деление % Деление по модул ++ Инкрементиране — Декрементиране Аритметически операции Аритметическите операции обикновено оперират върху два операнда – литерали, променливи или изрази. ПРИМЕР var a = 5 + 4; // литерали var x = a + […]

Присвояване в JavaScript

Езикът JavaScript

Оператори за присвояване Операторите за присвояване задават стойност на променливите в JavaScript. Оператор Пример Съответствие Действие  = x = y  Присвояване  +=  x += y x = x + y  Събиране към променлива -=  x -= y x = x – y  Изваждане от променлива  *= x *= y x = x * y  Умножение […]